Regulamin

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz udostępniania zestawu usług “PIONIER Research & Classroom – Chmura usług edukacyjnych”. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Usługi, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora Usługi. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może korzystać z Usługi tylko po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

§ 1. Definicje

Pojęciom określonym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. Usługa – PIONIER Research & Classroom – Chmura usług edukacyjnych – zbiór wszystkich serwisów internetowych, dostępnych przez przeglądarki WWW, udostępnianych przez Operatora w domenie classroom.pionier.net.pl i poddomenach oraz innych modułów domenach Operatora Usługi niezbędnych do funkcjonowania Usługi
 2. Moduł – serwis internetowy udostępniany przez Operatora Usługi w domenie classroom.pionier.net.pl i poddomenach
 3. Operator Usługi (w skrócie Operator) – podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników – konsorcjum partnerów projektu “Polski Internet Optyczny PIONIER – ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna nauki”.
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz opcjonalną rejestrację uzyskała dostęp do funkcjonalności oferowanych przez Usługę. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego i zaakceptowania przez oboje Regulaminu.
 5. Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Usłudze, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
 6. Strona główna Usługi – portal internetowy figurujący pod adresem internetowym https://classroom.pionier.net.pl/
 7. Poczta – elektroniczna skrzynka pocztowa służąca do komunikacji między Użytkownikami Usługi.
 8. Regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników i Operatora Usługi wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część dokumentu.

§ 2. Techniczne uwarunkowania korzystania z Usługi

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkownika z Systemu, niezbędne jest:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. posiadanie urządzenia pozwalającego na przeglądanie zasobów sieci Internet,
  3. korzystanie z aktualnej wersji dowolnej przeglądarki internetowej,
  4. posiadanie indywidualnego, aktywnego konta poczty email.
 2. Nazwa Usługi, jej koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§ 3. Dostęp do Usługi

 1. Usługa przeznaczona jest dla użytkowników sieci PIONIER oraz dla osób zatrudnionych w podmiotach prowadzącymi działalność naukową lub edukacyjną, do których stosują się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Z 2010 r. Nr 96, poz. 615, Art. 2, lit. 9) oraz współpracujących z w/w instytucjami w ramach działalności badawczo-rozwojowej lub edukacyjnej. Ponadto z Usługi mogą korzystać nauczyciele i uczniowie oraz pracownicy administracji publicznej.
 2. Usługa dla użytkowników spełniających wymogi regulaminu świadczona jest nieodpłatnie.
 3. Korzystanie z Usługi wymaga akceptacji regulaminu.
 4. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia wymogu rejestracji i tworzenie konta Użytkownika w wybranych bądź wszystkich modułach.
 5. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 6. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny Użytkownik:
  1. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, 
  2. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora Usługi zawartych w formularzu danych w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z Usługi,
  3. potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów oraz informacji dotyczących funkcjonowania Usługi wysyłanych przez Operatora Usługi w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów.
 7. Logowanie do Usługi odbywa się poprzez mechanizm pojedynczego logowania (tzw. single sign-on, SSO).

§ 4. Moduły Usługi PIONIER Research & Classroom

 1. Moduły, z których może korzystać Użytkownik to między innymi:
  1. Akademia – usługa w formie strony internetowej zawierająca instrukcje dla Użytkowników z zakresu korzystania z modułów,
  2. Dysk – usługa przestrzeni dyskowej online do gromadzenia plików,
  3. Edublog – usługa umożliwiająca prowadzenie własnego bloga edukacyjnego,
  4. Interaktywne Notatki – usługa pozwalająca na tworzenie interaktywnych arkuszy mogących zawierać kod wykonywalny oraz multimedialne opisy,
  5. Projekt – usługa umożliwiająca tworzenie projektów i zarządzanie nimi,
  6. Videochat – usługa umożliwiająca prowadzenie wideorozmów, współdzielenie ekranu oraz plików.
 2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany listy udostępnianych modułów  zarówno poprzez wprowadzenie do oferty nowych modułów, jak i wycofanie istniejących przy zachowaniu regulaminowego okresu utrzymania.

§ 5. Zasady korzystania z Usługi

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usługi w sposób wynikający z postanowień tego Regulaminu, a w szczególności:
  1. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań zakłócających pracę innych Użytkowników, a także mających na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu do zasobów, przejęcie kontroli czy zniszczenie zasobów lub utrudnienie prawowitym Użytkownikom dostępu do zasobów;
  2. Użytkownik nie może wykorzystywać Usługi w celach komercyjnych oraz umożliwiać w jakikolwiek sposób dostępu do własnej przestrzeni danych lub korzystania z Usługi przez osoby trzecie na zasadzie odsprzedaży zasobów bądź usług bez uzyskania pisemnej zgody Operatora Usługi;
  3. Zabronione jest zamieszczanie danych zawierających niebezpieczne programy mogące spowodować nieprawidłowości w działaniu Usługi, jej uszkodzenie lub jakąkolwiek modyfikację danych, do których Użytkownikowi nie udzielono dostępu;
  4. Użytkownik powinien zadbać, aby dane przechowywane w jego przestrzeni danych nie naruszały przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych praw i dóbr osób trzecich, w szczególności danych zawierających treści obraźliwe, pornograficzne, kontrowersyjne moralnie lub etycznie, naruszające dobra osobiste osób trzecich (w tym treści zniesławiające lub znieważające), a także zawierających inne treści, których posiadanie lub rozpowszechnianie może narazić na odpowiedzialność karną;
  5. Udostępnianie zasobów i treści wytworzonych w czasie korzystania z Usługi innym Użytkownikom (zwłaszcza nieletnim) wymaga zachowania stosownych regulacji prawnych i wytycznych, np. zgody dyrektora szkoły, dyrektora placówki oświatowej.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad korzystania z Usługi.
 3. Operator Usługi ma także prawo ograniczyć ilość zasobów systemowych dostępnych dla użytkownika, np. poprzez zastosowanie limitu pojemności (tzw. ang. quota).
 4. Operator Usługi ma prawo czasowo lub na stałe zablokować użytkownikowi dostęp do korzystania z Usługi w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad korzystania z Usługi lub gdy działania Użytkownika stanowiły lub stanowią zagrożenie dla działania Usługi np. poprzez umożliwienie wykorzystania Usługi przez osoby niepowołane i/lub w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.
 5. Za ewentualne naruszenie regulaminu spowodowane przez użytkownika zewnętrznego odpowiada Użytkownik udostępniający dane uwierzytelniające, w tym hasła, osobom trzecim.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 7. W przypadku stwierdzenia, że Konto Użytkownika nie jest używane przez okres 1 roku, Operator Usługi zastrzega sobie prawo do usunięcia profilu i danych składowanych przez użytkownika w Usłudze.
 8. W przypadku stwierdzenia, że Moduł nie jest używany przez Użytkownika przez okres 1 roku, Operator Usługi zastrzega sobie prawo do usunięcia danych składowanych przez użytkownika w Module.
 9. W przypadku zamiaru zakończenia świadczenia Usługi lub Modułu, administrator poinformuje użytkownika o takim zamiarze z minimum 60-dniowym wyprzedzeniem, w celu umożliwienia użytkownikowi pobrania danych składowanych w Usłudze lub Module przed zakończeniem świadczenia usługi.

§ 8. Zakres odpowiedzialności Operatora Usługi

 1. Operator Usługi zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo i poufność przechowywanych danych przez cały okres korzystania z Usługi poprzez zastosowanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych (m.in. aktualizacje, audyty), a w przypadku wykrycia błędów w systemie usunąć je najszybciej jak to możliwe.
 2. Operator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za następujące szkody:
  1. utratę danych spowodowanych ich usunięciem lub modyfikacją przez Użytkownika mającego do nich dostęp, chociażby był to inny Użytkownik uprawniony, niż Użytkownik, który te dane umieścił;
  2. utratę lub modyfikację danych w wyniku awarii systemów informatycznych lub działania siły wyższej;
  3. zaistniałe na skutek zawinionej albo niezawinionej przez Użytkownika utraty informacji uwierzytelniających względem Usługi, a także ich zawinionego albo niezawinionego przez użytkownika udostępnienia lub ujawnienia osobie trzeciej;
  4. szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania użytkownika, za które to Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny;
  5. utratę lub modyfikację danych w wyniku ujawnienia informacji uwierzytelniających Użytkownika;
  6.  utratę danych wskutek usunięcia danych przez Operatora Usługi po zakończeniu świadczenia dostępu do Usług.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przy pomocy Usługi.

§ 9. Przepisy końcowe

 1. Wszelkie prawa i obowiązki dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zarówno po stronie Użytkownika, jak i Operatora definiuje dokument Polityka Prywatności stanowiący integralną część tego regulaminu.
 2. Operator będzie dokładać wszelkich starań aby system pracował efektywnie i bezawaryjnie w trybie 365/24.
 3. Operator Usługi zobowiązuje się do informowania Użytkowników o możliwych ograniczeniach w dostępie do Usługi lub Modułu na czas przeprowadzania niezbędnych prac konserwacyjnych z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem. Operator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z faktu braku przeprowadzenia czynności konserwacyjnych przed upłynięciem terminu wyprzedzenia.
 4. W wyjątkowych przypadkach – m.in. stwierdzenie krytycznej podatności na ataki (np. na warstwę SSL/TLS) – Operator Usługi ma prawo do natychmiastowego wykonania czynności mających na celu zastosowanie poprawek bezpieczeństwa bez informowania użytkowników o zamiarze wykonania akcji serwisowej, nawet jeśli te czynności serwisowe mogą krótkoterminowo ograniczyć dostęp do Usługi.
 5. W przypadku stwierdzenia, iż Usługa działa w sposób nieprawidłowy, Użytkownik może zgłosić awarię. Może ona być zgłoszona w formie elektronicznej poprzez e-mail office@man.poznan.pl, telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 lub poprzez formularz kontaktowy, dostępny na stronie internetowej Usługi pod adresem https://academy.classroom.pionier.net.pl/pionier-wsparcie/
 6. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Operatora Usługi na stronie internetowej Usługi wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie internetowej Usługi przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W uzasadnionych przypadkach po zmianie regulaminu Operator zastrzega sobie możliwość konieczności akceptacji nowej wersji regulaminu przez użytkownika.
pl_PLPolish