Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem który ustala cele i sposoby przetwarzania danych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań (zwany dalej Instytut).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na dpo@ibch.poznan.pl.
 3. System „PIONIER Research & Classroom” przetwarzać będzie Twoje dane takie jak:
  • imię i nazwisko, adres e-mail – w celu utworzenia konta;
  • wizerunek i głos – w celu korzystania z usługi wideokonferencji;
  • numer IP – adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do usług świadczonych przez „PIONIER Research & Classroom”.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi online na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust.1 lit.a RODO) lub wyrażonej bądź zaaprobowanej zgody Twojego rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. W związku z realizacją usługi Twoje dane mogą zostać ujawnione zewnętrznym podmiotom takim jak organy publiczne lub osoby trzecie (którzy zgłoszą stosowne żądanie, opierając się na ważnej podstawie prawnej), a także innym użytkownikom systemu.
 6. Okres przechowywania Twoich danych osobowych przez Instytut zależy od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania. Co do zasady Twoje dane będziemy przetwarzać:
  • aż do momentu, w którym zakończymy świadczenie danej usługi, w szczególności do czasu usunięcia konta;
  • aż do czasu wycofania wyrażonej zgody (jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych była Twoja lub Twojego rodzica bądź opiekuna prawnego zgoda i stanowi to podstawę przetwarzania danych).

  W przypadku braku przesłanki do przetwarzania danych, dane zostaną zanonimizowane lub usunięte.

 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
  • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Ty albo Twój rodzic/opiekun prawny możecie żądać przekazania informacji o przetwarzaniu Twoich danych (o celach, podstawach prawnych, zakresie posiadania danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia Twoich danych);
  • prawo do sprostowania – Ty albo Twój rodzic/opiekun prawny możecie żądać poprawienia Twoich danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do usunięcia danych – Ty albo Twój rodzic/opiekun prawny możecie żądać usunięcia Twoich danych, gdy:
   • Twoje dane nie są już niezbędne dla celów, dla których je zebraliśmy,
   • została wycofana zgodę na przetwarzanie a była to jedyna podstawa przetwarzania,
   • został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych,
   • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
   • Twoje dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – Ty albo Twój rodzic/opiekun prawny możecie żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych, wtedy gdy:
   • Twoje dane są nieprawidłowe (wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych przez okres, który będzie nam potrzebny na zweryfikowanie ich poprawności),
   • została wycofana zgodę na przetwarzanie a była to jedyna podstawa przetwarzania,
   • stwierdzono, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, ale Ty albo Twój rodzic/opiekun prawny podejmiecie decyzję, aby ich nie usuwać,
   • Twoje dane nie są nam już potrzebne, ale mogą być Tobie potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • Ty albo Twój rodzic/opiekun prawny wniesiecie sprzeciw wobec przetwarzania danych
  • prawo do wycofania zgody – Ty albo Twój rodzic/opiekun prawny macie prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Ty albo Twój rodzic/opiekun prawny jeżeli uznacie, że doszło do popełnienia naruszenia, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 8. Podanie przez Ciebie danych określonych w formularzu rejestracji jako obowiązkowe jest konieczne, abyśmy mogli założyć i obsługiwać Twoje konto. Jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usługi.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności w związku ze zmianą zakresu świadczonych usług ale także sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

pl_PLPolish